Functiepuntanalyse

FPA

Functiepuntanalyse ofwel FPA is dé internationaal erkende standaard om de functionele omvang van een systeem of project vast te stellen

Met Functiepuntanalyse (FPA) krijgt uw organisatie helderheid over aan te besteden of te bouwen functionaliteit en inzicht in de kosten van toekomstig beheer. Hiermee is uw organisatie in staat om systematisch, meetbaar en kostenefficiënt te werken.

Wat is Functiepuntanalyse?
FPA is een methode om objectief vast te stellen wat de omvang is van bepaalde functionaliteit van software. Die omvang wordt uitgedrukt in functiepunten. Vergelijk het met de vierkante meters die een schilder berekent wanneer een klant aan hem vraagt wat het kost om een bepaalde oppervlakte van een nieuwe laag verf te voorzien. Net zoals bij de oppervlakte in m2, mag de kwantiteit bij functiepunten niet tot discussie leiden.

Functiepuntanalyse kan volgens diverse methoden worden uitgevoerd. Wij gebruiken methode Nesma 2.2 van de Nederlandse Software Metrieken Gebruikers Associatie (Nesma).
Nesma verzorgt ook de certificering van Functiepunt Analisten (CFPA).
Wij kunnen uw medewerkers opleiden voor Nesma 2.2, ga hiervoor naar onze Training.

Toepasbaarheid FPA

 • Afbakening van de scope die voor een bepaald budget gerealiseerd kan worden (zeer interessant voor o.a. Agile).
 • Begroten en plannen (estimating) van een software project.
 • Tracken van voortgang tijdens de realisatie van een software project (monitoring).
 • Achteraf meten van prestaties van een software project (benchmarking).
 • Berekenen van benodigde inspanning voor (toekomstig) onderhoud en beheer (resource planning).
 • Afrekenen van gebruik naar rato van omvang (accounting).

Verschillende detailniveaus

Functiepuntanalyse kan worden toegepast in diverse stadia van een software ontwikkel project, ook tijdens de allereerste fasen (zie FPAv). De omvangbepaling wordt nauwkeuriger naarmate het project vordert en de beschreven scope concreter wordt. Daarnaast bepaalt de diepgang en kwaliteit van de beschikbare documentatie (requirements, specificaties, etc.) ook de nauwkeurigheid van de FPA. Aan de hand van het (globale) functioneel ontwerp maken we een globale analyse en aan de hand van het gedetailleerde functioneel of technisch ontwerp maken we een gedetailleerde analyse.

Globale FPA

Een globale FPA is de meest gebruikte vorm van Functiepuntanalyse en is toepasbaar op verschillende vormen van functionele specificaties. In de ontwerpfase wordt vaak voorafgaand aan de bouw een globale analyse gemaakt om een indicatie te krijgen hoe groot de te realiseren functionaliteit is. Tijdens de bouw maken we een globale analyse om daarmee de voortgang op basis van earned value te bepalen. Na afloop van het project bepalen we met een globale analyse hoeveel functionaliteit is gerealiseerd, op basis waarvan een benchmark wordt uitgevoerd.

Een globale FPA kan gemaakt worden als uit de documentatie afleidbaar is:

 • wat de elementaire functies zijn,
 • waar de systeemgrenzen liggen,
 • welke gegevensverzamelingen geraakt worden en
 • met welke andere systemen gecommuniceerd wordt.

Gedetailleerde FPA

Een gedetailleerde Functiepuntanalyse is toepasbaar op gedetailleerde functionele of technische specificaties. Omdat in detail geteld wordt hoeveel velden/attributen en tabellen/entiteiten in de diverse functies gebruikt worden is deze methode zeer arbeidsintensief. Er wordt daardoor vanuit kostenoverweging bijna altijd gekozen voor een globale FPA.

Positief neveneffect van FPA

Een positief neveneffect dat optreedt tijdens Funtiepuntanalyse is de impliciete kwaliteitsbeoordeling van de documentatie. Vaak vinden FPA analisten omissies of inconsistenties in de aangeleverde documentatie. Door het stellen van vragen komen soms ook de mogelijkheden tot verschillende interpretatie aan het licht die anders hadden kunnen leiden tot verkeerd gebouwde software. Hiermee voorkomt u aanzienlijke kosten.

Kosten en doorlooptijd

Wanneer de omvang in Functiepunten is bepaald, kunnen we de kosten en doorlooptijd bepalen met Estimating.

Voordelen FPA

 • De functionele omvang van een project of systeem wordt objectief vastgesteld.
 • De omvang van projecten kan onderling vergeleken worden.
 • De omvang kan met andere kengetallen (metrieken) in verband worden gebracht.
 • U werkt kostenbewust en daardoor efficiënter.
 • Uw documentatie is door onafhankelijke deskundigen beoordeeld op kwaliteit.

FPA portal

U kunt direct een sizing opdracht aan ons doorgeven via ons FPA-portal.

Meer weten over FPA en sizing?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.